Dějiny Sokola v Týně nad Vltavou

Renáta Švejcarová

Sokol v Týně nad Vltavou 1886 – 1952

Bakalářská práce, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Filosofická fakulta,
Ústav archivnictví a pomocných věd historických, České Budějovice 2007, 128 s.,
61 s. příloh.

Tato bakalářská práce se zabývá tělocvičnou jednotu Sokol v Týně nad Vltavou,
v rozmezí let 1891 až 1948 – s drobnými časovými přesahy. Jejím cílem je tedy
podchytit hlavně dějinný vývoj, fungování a činnost Sokola v Týně nad Vltavou, ale
i charakterizovat Sokol obecně jako organizaci takovou. Zároveň se zde pokouší
nastínit okolnosti existence týnské jednoty v jednotlivých župách, kterými prošla
a samozřejmě jejich historii. Tedy její mateřské župy Žižkovy i župy Husovy, pod
kterou se později přičlenila. Práce také obsahuje historii a původ města, která
s týnskou jednotou samozřejmě souvisí.

Práce nazvaná Sokol v Týně nad Vltavou byla vytvořena na základě studia
pramenů a literatury k danému tématu. Nejvíce jsem se opírala o archivní materiál
z fondu Sokol – tělovýchovná jednota Týn nad Vltavou, který je uložen ve Státním
okresním archivu v Českých Budějovicích. Dále byly využity dva fondy ze Státního
oblastního archivu v Třeboni s výstižnými názvy Sokolská župa Husova a Sokolská
župa Žižkova. Co se týče literatury, východiskem mi byly knihy, týkajících se historie
Týna nad Vltavou, dále pak díla zabývající se Sokolem, jeho dějinami a zakladateli.
A v neposlední řadě jsem nahlédla i do periodik jak regionálních, tak celorepublikově
vycházejících a hledala jsem spojitost s tématem této bakalářské práce.

Tato práce se skládá ze tří částí. Ta první se dělí na úvod o tématu bakalářské
práce s vytyčením cílů a úkolů a na kritiku pramenů a literatury. V části následující se
skrývají jak dějiny Týna nad Vltavou, tak Sokola. Tento oddíl je ještě rozdělen na tři
podkapitoly, na samostatný vývoj Sokola a na zobrazení života Jindřicha Fügnera
a Miroslava Tyrše. Za nimi je zařazen historický vývoj župy Husovy,
následovaný župou Žižkovou, dějinami Sokola v Týně nad Vltavou a samotného fondu.
V závěru se pak nachází shrnutí celé práce, za kterým je připojen seznam literatury
a pramenů, obrazové přílohy a inventář celého již zpracovaného fondu.

Dějiny Sokola v Týně nad Vltavou

zdroj: https://wstag.jcu.cz/

zdroj: https://theses.cz/id/drn7gi/downloadPraceContent_adipIdno_6762

záložní kopie: dejiny-sokola-v-tyne-nad-vltavou-1866-1952-renata-svejcarova-2007.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *